Sách chuẩn chuyên môn y tế

1022

1. Kinh tế y tế và Bảo hiểm y tế
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Chúc
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 11- 15
Ký hiệu phân loại: N11-Z73/BSĐK
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 07-yh
File: Tải về

2. Nội bệnh lý – Dị ứng – Miễn dịch LS
Tác giả: GS.TSKH. Nguyễn Năng An
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 111- 115
Ký hiệu phân loại: N41-Z73/BSĐK
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 07-yh
File: Tải về

3. Ngoại bệnh lý – tập 1
Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Lình
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 101- 105
Ký hiệu phân loại: N45-Z73/BSĐK
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 08-yh
File: Tải về

4. Ngoại bệnh lý – tập 2
Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Lình
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 106- 110
Ký hiệu phân loại: N45-Z73/BSĐK
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 08-yh
File: Tải về

5. Nhãn khoa
Tác giả: PGS.TS. Hoàng Ngọc Chương
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 81 – 85
Ký hiệu phân loại: N67-Z73/BSĐK
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 08-yh
File: Tải về

6. Bệnh học Lao
Tác giả: GS.TS. Trần Văn Sáng
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 91- 95
Ký hiệu phân loại: N542-Z73/BSĐK
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 07-yh
File: Tải về

7. Kỹ thuật X-Quang thông thường tập 1
Tác giả: Nguyễn Doãn Cường – Nguyễn Văn Nam – Võ Bá Tùng
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 56-60
Ký hiệu phân loại: N36- Z73/CNKTYH
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 08-yh
File: Tải về

8. Tổ chức và quản lý y tế
Tác giả: GS.TS. Trương Việt Dũng, TS. Nguyễn Duy Luật
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 01 – 05
Ký hiệu phân loại: N11-Z73/BSĐK
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 07-yh
File: Tải về

9. Dược lý học – Tập 1
Tác giả: GS.TS. Đào Văn Phan
ISBN: Đ.01.Y.14
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 51-55
Ký hiệu phân loại: N28-Z73/BSĐK
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 07-gd
File: Tải về

10. Hoá đại cương
Tác giả: PGS.TSKH. Phan An
ISBN: Đ.01.X.06
Nguồn:
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 26- 30
Ký hiệu phân loại: D1-Z73/BSĐK
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 07-gd
File: Tải về
1. Giáo dục và nâng cao sức khoẻ
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hiến
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 06- 10
Ký hiệu phân loại: N11-Z73/BSĐK
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 07-yh
File: Tải về

2. Khoa học môi trường và sức khỏe môi trường
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 16-20
Ký hiệu phân loại: N11-Z73/BSĐK
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 07-yh
File: Tải về

3. Thực hành cộng đồng
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Thu,PGS.TS. Nguyễn Trần Hiển
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 21-25
Ký hiệu phân loại: N11-Z73/BSĐK
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 07-yh
File: Tải về

4. Hoá sinh
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Nghiêm Luật
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 31- 35
Ký hiệu phân loại: E9-Z73/BSĐK
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 07-yh
File: Tải về

5. Vi sinh vật y học
Tác giả: GS. TS. Lê Huy Chính
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 36-40
Ký hiệu phân loại: E4-Z73/BSĐK
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 07-yh
File: Tải về

6. Ký sinh trùng
Tác giả: PGS. TS. Phạm Văn Thân
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 41- 45
Ký hiệu phân loại: N267-Z73/BSĐK
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 07-yh
File: Tải về

7. Mô – Phôi (Phần Mô học)
Tác giả: GS. TS. Trịnh Bình
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 46- 50
Ký hiệu phân loại: E8-Z73/BSĐK
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 07-yh
File: Tải về

8. Sinh lý học
Tác giả: GS. TS. Phạm Thị Minh Đức
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 56- 60
Ký hiệu phân loại: N25-Z73/BSĐK
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 07-yh
File: Tải về

9. Sinh lý bệnh và miễn dịch (phần miễn dịch học)
Tác giả: GS. TS. Văn Đình Hoa, GS. Nguyễn Ngọc Lanh
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 61- 65
Ký hiệu phân loại: N25-Z73/BSĐK
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 07-yh
File: Tải về

10. Sinh lý bệnh và miễn dịch (phần sinh lý bệnh học)
Tác giả: GS. TS. Văn Đình Hoa, GS. Nguyễn Ngọc Lanh
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 66- 70
Ký hiệu phân loại: N25-Z73/BSĐK
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 07-yh
File: Tải về
1. Phẫu thuật thực hành
Tác giả: GS.TS. Đặng Hạnh Đệ
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 71- 75
Ký hiệu phân loại: N35-Z73/BSĐK
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 07-yh
File: Tải về

2. Nhãn khoa
Tác giả: PGS. TS. Hoàng Thị Phúc
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 76- 80
Ký hiệu phân loại: N67-Z73/BSĐK
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 07-gd
File: Tải về

3. Răng Hàm Mặt
Tác giả: PGS. TS. Đỗ Quang Trung
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 86- 90
Ký hiệu phân loại: N66-Z73/BSĐK
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 07-yh
File: Tải về

4. Triệu chứng học thần kinh
Tác giả: PGS. TS. Lê Quang Cường
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 96- 100
Ký hiệu phân loại: nopicture_2008.gif
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 08-yh
File: Tải về

5. Y Pháp học
Tác giả: PGS. TS. Đinh Gia Đức
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 116- 120
Ký hiệu phân loại: N81-Z73/BSĐK
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 07-yh
File: Tải về

6. Sản phụ khoa
Tác giả: PGS.TS Phạm Văn Lình,PGS.TS Cao Ngọc Thành
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 121- 123
Ký hiệu phân loại: N71-Z73/BSĐK
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 07-yh
File: Tải về

7. Y học cổ truyền
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Nhược Kim
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu: 124 – 128
Ký hiệu phân loại: N91-Z73/BSĐK
Năm xuất bản – Nhà xuất bản: 07-yh
File: Tải về

8. Di truyền Y học
Tác giả: GS.TS. Trịnh Văn Bảo, PGS.TS. Trần Thị Thanh Hương
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu:
Ký hiệu phân loại:
Năm xuất bản – Nhà xuất bản:
File: Tải về

9. Xác suất thống kê
Tác giả: TS. Đặng Đức Hậu
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu:
Ký hiệu phân loại:
Năm xuất bản – Nhà xuất bản:
File: Tải về

10. Toán cao cấp
Tác giả: TS. Hoàng Minh Hằng
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu:
Ký hiệu phân loại:
Năm xuất bản – Nhà xuất bản:
File: Tải về
1. Sinh học
Tác giả: GS.TS. Bảo, PGS.TS. Trần Thị Thanh Hương, PGS.TS. Phan Thị Hoan
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu:
Ký hiệu phân loại:
Năm xuất bản – Nhà xuất bản:
File: Tải về

Chia sẻ