Quy trình sơ cấp cứu

1451
Quy trình sơ cấp cứu Mô tả
•Quy trình này được soạn thảo phù hợp với luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo hộ lao động, ”Những qui định cơ bản về tổ chức công tác bảo hộ lao động trong XNLD”VSP”, cập nhật với kiến thức, kỹ thuật cấp cứu ban đầu với y khoa thế giới có tính đến hoàn cảnh thực tế của XNLD “VSP”.
•Qui trình này kèm theo Bản phụ lục, là tài liệu chính thức dùng cho việc huấn luyện trong chương trình  triển khai HSE. MS tại XNLD “VSP” .
Dung lượng: 865kb ; Định dạng: ppt

benhvathuoc.com

Chia sẻ