Bệnh học và điều trị đông y

910

Bệnh học và điều trị đông y

Bệnh học và điều trị đông y – Ebook Giới thiệu
Sách dào tao bác si y học cổ truyền. 

Lời nói đầu

Chuong I. Benh chung do ngoai nhân
Bài 1. Benh hoc ngoai cam
Bài 2. Benh hoc ngoai cam Thuong hàn
Bài 3. Benh ngoai cam Ôn benh
Bài 4. Benh ngoai cam Luc dâm

Chuong II. Benh do noi nhân và nguyên nhân khác
Bài 5. Benh hoc Phe – Dai truong
Bài 6. Benh hoc Ty – Vi
Bài 7. Benh hoc Than – Bàng quang
Bài 8. Benh hoc Can – Dom
Bài 9. Benh hoc Tâm – Tieu truong
Bài 10. Cách kê don thuoc

Dung lượng: 5.22 Mb. Định dạng pdf
Chia sẻ