4:36 am - Friday October 9, 2015

Tag Archives: trường sinh học nhân điện

benhvathuoc.com chua benh bang nhan dien

Chữa bệnh bằng Nhân điện

Chữa bệnh bằng Nhân điện Nhân điện Khái niệm I . CON NGƯỜI Con người là một thực thể của Vũ Trụ. Nói một cách khác, con ngừơi là một tiểu Vũ Trụ. Bất cứ một thể sống nào cũng...