8:59 pm - Thursday December 18, 2014

Tag Archives: chua viem amidan

nasopharyngeal tonsils

Chứng Amidan mũi-hầu

Chứng Amidan mũi-hầu 1) Amidan mũi-hầu (nasopharyngeal tonsils) là amidan nằm phía sau mũi, phần trên của hầu (pharynx). Lúc chúng ta há miệng ra to, hai cục thịt dư chúng ta thấy nằm hai bên họng là...